JPEG - 179.2 KB

LES VIES DEL TREN HAN D’ESSER PEL TREN

Publicat: 1ro / jun / 2013  |  Associació

LES VIES DEL TREN HAN D’ESSER PEL TREN

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears es veu obligada a manifestar el seu rebuig i pública oposició a la proposta de convertir el traçat del ferrocarril Manacor-Artà en una via verda per a ús lúdic i turístic, manifestada ahir als mitjans de comunicació per el Partit Popular.

Sense entrar a valorar la pertinència de les inversions ja realitzades en aquesta línia, volem recordar que fa pocs anys, concretament en el Pla Director de Transports presentat per govern del PP el 2006, es defensava la necessitat de la connexió ferroviària fins a Artà i també fins a Cala Rajada

La nostra associació sempre ha defensat que el transport públic a Mallorca no serà realment efectiu fins que no s’acabi la connexió de Palma amb els principals centres de turisme; tant de llevant (Artà-Cala Rajada) com del nord (Port d’Alcúdia). Un ferrocarril a Mallorca que no se plantegi com a prioritari la mobilitat dels turistes que ens visiten no té sentit.

Aquest és un retard històric que ara teníem l’oportunitat de recuperar i que el govern avorta sense justificació seriosa i amb l’oposició de tots els municipis de llevant.

Podem entendre que fins i tot es retardi l’acabament de les obres per un temps fins a obtenir el finançament necessari, però establir una via verda per sobre un traçat ja acabat és una renuncia inadmissible a construir un vertader sistema de transport fiable i segur per a la població i un atractiu indubtable per al turisme de tota Mallorca.

Encara hi som ha temps, un ampli debat torna a esser necessari. I no només polític, si no amb la participació de tots, usuaris, empresaris, hotelers, ciutadans, etc. Ens emplacen a aquest debat obligat.


LAS VÍAS DEL TREN DEBEN SER PARA EL TREN

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de las Islas Baleares se ve obligada a manifestar su rechazo y pública oposición a la propuesta de convertir el trazado del ferrocarril Manacor-Artà en una vía verde para uso lúdico y turístico, publicitada ayer en los medios de comunicación por el Partido Popular.

Sin entrar a valorar la pertinencia de las inversiones ya realizadas en esa línea, queremos recordar que hace pocos años, concretamente en el Plan Director de Transportes presentado por el gobierno del PP en 2006, se defendía la necesidad de la conexión ferroviaria hasta Artà y también hasta Cala Rajada

Nuestra asociación siempre ha defendido que el transporte público en Mallorca no será realmente efectivo hasta que no se acabe la conexión de Palma con los principales centros turísticos; tanto de levante (Artà-Cala Rajada) como del norte (Puerto de Alcudia).

Un ferrocarril en Mallorca que no plantee como prioridad la movilidad de los turistas que nos visitan carece de sentido.

Este es un retraso histórico que ahora teníamos la oportunidad de recuperar y que el gobierno aborta sin justificación seria y con la oposición de todos los municipios de levante.

Podemos entender que incluso se retrase la finalización de las obras por un tiempo hasta obtener la financiación necesaria, pero establecer una vía verde para sobre un trazado ya terminado es una renuncia inadmisible a construir un verdadero sistema de transporte confiable y seguro para la población y un atractivo indudable para el turismo de toda Mallorca.

Estamos a tiempo, un amplio debate vuelve a ser necesario. Y no solo político, sino con la participación de todos, usuarios, empresarios, hoteleros, ciudadanos. Nos emplazamos a este debate obligado.